Resultaten REWIN 2002

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

Resultaten blijven op peil

Economische onzekerheid
Het jaar 2002 is een periode geweest van conjuncturele neergang en economische onzekerheid. Dit gold voor Nederland in zijn geheel, maar ook voor de regio West-Brabant. De groei van de werkgelegenheid is beperkt, terwijl het aantal werkzoekenden stijgt.  De onzekere economische situatie in 2002 heeft directe gevolgen voor de verschillende activiteiten van NV REWIN West-Brabant, en in het bijzonder voor het aantrekken van nieuwe vestigers in West-Brabant. Bedrijven stellen een verplaatsingsbeslissing uit of zien af van een nieuwe vestiging.

De economische recessie biedt echter ook specifieke kansen. Uit het oogpunt van kostenbesparing besluiten bedrijven bijvoorbeeld tot het samenvoegen van vestigingen en de regio West-Brabant is bij uitstek geschikt als vestigingsplaats voor bedrijven die meerdere Benelux-vestigingen willen samenvoegen. Verder richt REWIN een deel van zijn acquisitie inspanningen op bedrijven die behoren tot de Kennis Intensieve Sector (zogenaamde KIS bedrijven). Deze bedrijven hebben een beperkt ruimtebeslag, kennen goede groeikansen en een hoge toegevoegde waarde qua werkgelegenheid, waardoor ze een bijzondere bijdrage leveren aan de versterking van de structuur van de regio West-Brabant.

78 nieuwe vestigers in 2002
Hoewel het aantal contacten met potentiële vestigers ten opzichte van het voorgaande jaar duidelijk is afgenomen (429 bedrijven in 2002 versus 533 bedrijven in 2001), is het aantal bedrijven dat besloot tot vestiging in West-Brabant door gerichte acties op de specifieke doelgroepen minder drastisch gedaald.

78 Bedrijven besloten in 2002 tot vestiging in West-Brabant (79 in 2001). Deze 78 nieuwe bedrijfsvestigingen zijn alle afkomstig van buiten de regio West-Brabant en bieden nieuwe werkgelegenheid aan ruim 2.300 personen. Totaal vertegenwoordigen de nieuwe vestigers een investeringsvolume van 290 miljoen Euro.

Een belangrijke deel van de nieuwe vestigers behoort tot de doelgroepen bedrijven uit kennisintensieve sectoren (KIS) en Beneluxeerders.  In 2002 gold dat voor 24 bedrijven: een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar! Deze 24 bedrijven omvatten in totaal ruim 1.100 arbeidsplaatsen en een investeringsvolume van ruim 115 miljoen Euro.  Bedrijven zoals Playlogic Game Factory, Wizard of the Coast en Microsoft zijn voorbeelden van KIS-vestigers, terwijl onder meer Hays, Seatrade, Penske, Opel en Villeroy en Boch voorbeelden zijn van ondernemingen die in 2002 tot Beneluxering in  West-Brabant besloten.

Vernieuwde internetsite
De internetsite vormt een steeds belangrijker middel voor NV REWIN West-Brabant om bedrijven te attenderen op de vestigingsmogelijkheden in West-Brabant en hun nader te informeren over mogelijkheden. De site is in 2002 geheel vernieuwd. Andere promotie-uitingen zoals de billboards langs de West-Brabantse snelwegen blijven ook een goede bron van acquisitiecontacten met potentiële vestigers.

Het aandeel van kantoorvestigers zal naar verwachting in de toekomst toenemen, door het beperkte aanbod van bedrijventerrein in West-Brabant. De komst van de HSL en de geplande ontwikkeling van de Spoorzone Breda zal de trend van kantoorvestigers verder versterken.

Samenvatting resultaten Vestigers
Nieuwe vestigers                                                                   78
Arbeidsplaatsen                                                                2.300
Investeringsvolume (mln euro)                                                290

Moeizaam financieringsklimaat
Ook bij de activiteiten van REWIN West-Brabant gericht op groei & financiering van West-Brabantse bedrijven zijn de effecten van de conjunctuur merkbaar. Ondernemers kijken eerst de kat uit de boom als het gaat om investeringsplannen en ook financiers reageren steeds voorzichtiger. Vooral voor vernieuwingen van producten en markten en uitbreidingen is het financieringsklimaat moeizaam en wordt steeds meer belang gehecht aan bewezen ondernemerskwaliteiten en financiële onderbouwing van plannen. Bedrijven kunnen minder gemakkelijk bancaire kredieten verkrijgen of uitbreiden en zijn dus meer aangewezen op minder traditionele kredietverstrekkers zoals informele investeerders of investeringsmaatschappijen.

Groeisupport
Dit heeft ook gevolgen voor het programma Groei-support. Bij Groeisupport krijgt de (startende) MKB-ondernemer hulp bij de onderbouwing van zijn groeiplannen en investeringsideeën tot en met de uiteindelijke financiering. Deze hulp is heel divers.

Zo assisteert REWIN bij de uitwerking van een ondernemingsplan of wordt een marktonderzoekbureau of een bureau dat de technische haalbaarheid van een product onderzoekt, ingeschakeld. Tot slot zoekt REWIN in overleg met de ondernemer naar de juiste financiering.

39 uitbreidingsinvesteringen
In 2002 hebben in totaal 170 (2001: 151) bedrijven individuele begeleiding van REWIN gekregen bij hun investeringsplannen.

In de zogenaamde Stratos groepen, waarin 8 ondernemers groepsgewijs onder begeleiding van managers uit het grootbedrijf werken aan de onderbouwing van hun plannen, namen totaal 40 deelnemers in 5 nieuwe groepen deel. In 2001 waren er 30 deelnemers.  

Ter onderbouwing van hun investeringsplannen namen 30  bedrijven in 2002 (20 in 2001) deel aan een haalbaarheidsonderzoek. Hiervan zijn 8 onderzoeken positief afgesloten. Voor een bemiddeling bij hun financiering bood REWIN 91 bedrijven haar diensten aan. In totaal zijn bij 39 bedrijven concrete financieringen gerealiseerd (in 2001:37). Ter ondersteuning van de financiering van MKBbedrijven is REWIN in 2002 gestart met de opbouw van een database van risicofinanciers tot ca. 500.000,- euro.

Het merendeel van de 170 nieuwe bedrijfscontacten betreft bedrijven met uitbreidingsplannen die actief zijn in de productie en stuwende dienstverlening. 13 Bedrijven zijn afkomstig uit de informatie en communicatiesector (ICT) en 1 bedrijf is actief in de biotechnologie.

Het programma Groeisupport wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en REAP  (regionaal economisch actieprogramma West-Brabant). In verband met de huidige economische omstandigheden zijn de financiers  akkoord gegaan met een uitloop van dit project met 1 jaar.

Samenvatting resultaten uitbreidingsinvesteringen West-Brabantse bedrijven
Aantal deelnemende bedrijven                           170
Gerealiseerde uitbreidingsinvesteringen                39        

Economische structuurversterking
Als derde hoofdactiviteit neemt NV REWIN West-Brabant initiatieven voor projecten gericht op de versterking van de economische structuur, die kunnen leiden tot investeringen door marktpartijen. Vaak zijn meerdere organisaties bij de ontwikkeling van een project betrokken. REWIN definieert projecten, selecteert marktpartijen en levert een actieve bijdrage aan de daadwerkelijke realisatie. De projecten sluiten aan bij de sociaal-economische hoofdthema’s van het REAP. 

In totaal zijn er 10 projecten in uitvoering, rond de hoofdthema’s kansrijk ondernemen, scholing en arbeidsmarkt en vitalisering bedrijventerreinen. Daarnaast is er ook een aantal projecten in voorberei-ding. In het bijzonder is hierbij aandacht voor de kennisintensieve sector (KIS). Daarvoor heeft REWIN een actieplan in voorbereiding Maak kennis in West-Brabant. Projecten in ontwikkeling zijn het Digicentrum, HBO Starters, Kennistransfer en Middengroepen (allen rond het hoofdthema kansrijk ondernemen).

Nieuw project Kennislift
In 2002 is REWIN een nieuw project gestart, het project Kennislift. Dit project richt zich op de ICT-(informatie en communicatietechnologie)-medewerkers van MKB-bedrijven en speelt in op het probleem dat veel MKB bedrijven op geïmproviseerde wijze aan de slag gaan met ICT in het eigen bedrijf. De mogelijkheden die ICT biedt, worden slechts voor een deel benut en de strategische kansen die ICT met zich mee brengt, dreigen onbenut te blijven.

In samenwerking met de onderwijsinstellingen is een project ontwikkeld dat erop gericht is om op basis van de leerbehoeften van bedrijven en medewerkers scholingsmaatwerk te leveren. Het project is  januari 2003 gestart met een groep van 8 MKB-bedrijven, en een tweede groep start in maart. In totaal mikt Kennislift op 40 West-Brabantse MKB-bedrijven.

Samenvatting resultaten regionale projecten
Deelnemende bedrijven lopende projecten         91
Projectinvesteringen bedrijven (mln  euro)          8,6


REWIN levert maatwerk aan gemeenten
REWIN levert ook maatwerk aan 12 gemeentelijke aandeelhouders, in de vorm van ondersteuning bij specifieke locale bedrijfsproblemen, op terreinen waarop REWIN deskundig is.

Zo heeft REWIN de gemeente Woudrichem geadviseerd bij een ontwikkeling van een grootschalig natuur en recreatiepark en bij de herontwikkeling van een bedrijventerrein. Advies over revitalisering en herontwikkeling van een bedrijventerrein heeft plaatsgevonden voor de gemeente Aalburg en Steenbergen. Daarnaast is op verzoek advies verstrekt voor een bedrijventerrein in de gemeente Geertruidenberg. 

REWIN adviseert ook over bedrijfsverplaatsingen en uitbreidingen van bedrijven. Dit heeft plaatsgevonden voor bedrijven in de gemeente Alphen-Chaam, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Werkendam en Woudrichem. 

 

Voor meer info:
NV REWIN West-Brabant, Mozartlaan 7, Postbus 3182, 4800 DD Breda , tel. 076-5646780 fax. 076-5646789, e-mail:
west-brabant@rewin.nl, http://www.rewin.nl

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant