Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Informatie over de Economic Board West-Brabant

De uitdaging
Het gaat best goed met West-Brabant. Maar dat is geen garantie. De wereld verandert en snel ook. Zijn we voldoende voorbereid op nieuwe  economische uitdagingen en ontwikkelingen? Kunnen we kansen pakken en hebben we voldoende veerkracht als regio? De regio West-Brabant moet zich flexibel opstellen.   
.
Daarom moeten we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven in West-Brabant samenwerken. Vanuit een gezamenlijke visie. Wat zijn onze doelen? Waar willen we als regio in uitblinken? Hoe leveren we als economisch duurzame en krachtige regio een bijdrage en blijven we toekomstbestendig?
.
Vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, geselecteerd op basis van onder meer hun bestuurlijke visie, specifieke deskundigheid, regionale betrokkenheid en achterban/relatie-netwerk en met een goede onderlinge verdeling tussen de verschillende partners, hebben zitting genomen in de Economic Board West-Brabant (EBWB). Paul Depla, voorzitter van Regio West-Brabant (RWB) is ook voorzitter van de EBWB. REWIN-directeur Henk Rosman is secretaris van de EBWB. Op de website www.ebwb.nl vindt u meer informatie over de EBWB en de samenstelling: Leden van de Board.
.
De EBWB heeft de vragen opgepakt en de economische ambities van de regio West-Brabant geformuleerd.
.
De Economische Agenda West-Brabant: verbinden, verslimmen, verduurzamen. 
De gewenste koers staat aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant.  De weg naar een veerkrachtige West-Brabantse economie is gebaseerd op een duidelijke keuze: Hub voor vernieuwend ondernemerschap. Want hoe gaan we op weg naar een veerkrachtige regionale economie die inspeelt op een snel veranderende wereld? Door op een andere manier te gaan werken, met ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook slimmer, duurzamer en in verbondenheid met elkaar en onze omgeving. We moeten Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen.

De Economische agenda in beeld.
De essentie van de Economische Agenda West-Brabant is helder verbeeld in een infographic. Deze infographic kunt u hier bekijken.
infographic_EBWB

.
De EBWB heeft de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant gevraagd te zorgen voor uitwerking van de Economische Agenda. Met als resultaat het triple helix Uitvoeringsprogramma 2019, gericht op vernieuwend ondernemerschap. Dit omvat sectorspecifieke en sectoronafhankelijke regionale programma's. Met samenwerking door overheden, onderwijs en bedrijfsleven. 
.
Sectorspecifieke programma's:
- Maintenance
- Logistiek
- Agrofood & Biobased
.
Verder vindt verkenning plaats  van de sectorale thema's Kennisdiensten en Leisure & Toerisme. Deze maken momenteel nog geen deel uit van het Uitvoeringsprogramma.
.
Sector onafhankelijke programma's:
- Bevorderen Startups
- Bevorderen innovatief mkb (Groei MKB)
- Aantrekken nieuwe vestigers
.
Het uitvoeringsprogramma kunt u hier downloaden (pdf). Op de website van EBWB vindt u ook informatie over de diverse uitvoeringsprogramma's.

Uitvoering en rollen REWIN en RWB
Wie doet nu wat? De taakverdeling tussen REWIN en RWB is duidelijk. RWB zorgt voor de beleidsafstemming binnen de overheid en heeft het RWB Actieprogramma 2019-2023 voor de 17 samenwerkende gemeenten opgesteld. Waarbij het de rol van de overheid is om voorwaarden te creëren voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in regio West-Brabant. Voor meer informatie zie www.west-brabant.eu. De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN zorgt voor de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. REWIN heeft op verzoek van EBWB de uitwerking van de Economische Agenda opgepakt. Het Uitvoeringsprogramma 2019 omvat de verschillende hierboven genoemde regionale programma's.   

Samen aan de slag in  West-Brabant .
We pakken de uitdagingen voor de regio West-Brabant dus aan door samen aan de slag te gaan. Met doelgerichte economische programma's ,gericht op sectoren en vernieuwend ondernemerschap. En dat doen we in triple helix verband, want als overheid, onderwijs en ondernemers samen kunnen we veel meer dan alleen. Aan iedereen de uitnodiging om bij te dragen, in te zetten, mee te doen. Samen voor een sterk West-Brabant!

Voor meer informatie: zie de website EBWB

Henk Rosman
Henk Rosman

Directeur


06 39 185 790
Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Uitvoerend secretaris EBWB


06 51 359 994