Unieke locaties

De biobased innovaties in de Biobased Delta zijn geconcentreerd op enkele toplocaties. Iedere locatie heeft zijn eigen focus.

De belangrijkste locaties in West-Brabant:

  • Moerdijk
    In de haven van Moerdijk is het vergroenen van de procesindustrie een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Hier vindt u een mooie combinatie van schone technologie, ontwikkeling en grootschalig gebruik van groene grondstoffen, bio-energie en biobrandstoffen. Op enkele plaatsen in de haven wisselen bedrijven wisselen CO2, water, warmte en biomassa onderling uit. Ook is een pyrolysecluster in ontwikkeling.


  • Nieuw Prinsenland
    Op dit industrieterrein bij Dinteloord brengen bedrijven het groenen van de procesindustrie in de praktijk. Een suikerfabriek, een glastuinbouwbedrijf en diverse andere ondernemingen maken gebruik van elkaars restwarmte. Het proceswater van de suikerfabriek wordt gebruikt voor de verwarming van kassen.


  • Green Chemistry Campus – Bergen op Zoom
    De campus in Bergen op Zoom biedt start-ups toegang tot de laboratoria van SABIC en demo-ruimtes. Het Campus Innovation Center vormt het kloppende hart van de Green Chemistry Campus. Hier werken ondernemers, overheid en kennisinstellingen in een open innovatie omgeving aan biobased innovaties op het snijvlak van agro & chemie. 

toplocaties

Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Uitvoerend secretaris EBWB


06 51 359 994