Smart farming – Slimme agroketens

Bij smart farming wordt nieuwe, vaak high tech, technologie gebruikt in het teeltproces. Doel is om opbrengsten te optimaliseren en milieu-impact te verminderen.

Sneller, efficiënter en duurzamer werken in de agrarische sector.

Met behulp van een financiële bijdrage van het Opleidings- en Ontwikkelfonds van RWB konden we vorig jaar de volgende deelprojecten starten:

Zaaiafstand en zaaidiepte optimaliseren in de bonenteelt

Het familiebedrijf Van Eijck Agro, Grond & Groen in Alphen startte samen met REWIN een vernieuwend project rond de teelt van bonen; een gevoelig gewas. Vooral omdat het niet altijd voldoende kiemkracht heeft om boven de grond te komen. De zaaiafstand en zaaidiepte moet daarom perfect zijn. Omdat bonen veel milieuvriendelijker zijn dan veel andere gewassen, loont het toch de moeite om erin te investeren.
In het project zijn met behulp van GPS boontjes gezaaid en is de zaaidiepte gemeten. Een speciaal softwareprogramma zette de gegevens om in bruikbare data.

Om hier vervolgens mee aan de slag te kunnen, deed REWIN een subsidieaanvraag bij de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Helaas is deze niet gehonoreerd.

Als vervolgstap worden nu alle data die op het perceel zijn verzameld, ingebracht in een nieuw project binnen het Europese ‘REACT-EU project Agrobots’ dat officieel op 1 juli van start gaat. De Europese Unie stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s, als directe reactie op de COVID-19 pandemie. Binnenkort meer over het Agrobots project.

Innovatiecluster boomteelt

In een eerder project ontwikkelden we met succes een bodemmanagementsysteem via sensoren. In dit vervolgproject probeerden we informatie over de bodemgesteldheid te koppelen aan de opbrengst van het gewas. Op die manier zijn de bedrijfseconomische voordelen van smart farmingtechnieken kwantificeren. Dat opent de deuren naar het inzetten van nieuwe precisielandbouwtechnieken. Denk aan de inzet van drones om groeimetingen uit te voeren en de resultaten daarvan te koppelen aan de informatie van de bodemscans.

Treeport Zundert, diverse telers en high tech bedrijven, brancheorganisatie FME en agrarische hogeschool HAS werken met REWIN in diverse pilots samen. De geplande demodag kon helaas door corona niet doorgaan. De resultaten worden ingebracht en verder doorontwikkeld als nieuw project onder de paraplu van REACT-EU Agrobots.

Korte ketens streekproducten

Het verbeteren van de marges van boeren en telers door (vrijwel) rechtstreeks aan consumenten te leveren. Dat is de basisgedachte van dit deelproject. ‘Boerschappen‘ uit Breda doet dit al met zijn maaltijdboxen met streekproducten. Samen met de ketenpartners wil het bedrijf de keten vernieuwen en verder verbeteren.

Er werden concrete vraagstukken geformuleerd op het gebied van:

  • het verwaarden van reststromen
  • het verminderen van verpakkingen
  • het opzetten van nieuwe teelten
  • het toepassen van smart farming technieken

Voor invulling van een test rond reststroomverwaarding is aanvullende financiering opgehaald bij ‘Symbiosis4 Growth’. Boerschappen werkt de opgedane ideeën verder uit in vervolgtrajecten met uiteenlopende (regionale) partners, met begeleiding en steun van REWIN.

Duurzamer bewateren (en bemesten) boomteelt

Traditionele spuitinstallaties om volle grondgewassen te bewateren zijn onnauwkeurig, verbruiken veel water (en brandstof) en zijn arbeidsintensief. Ook zijn er in de zomers steeds vaker periodes van droogte en worden herfst en winter natter dan voorheen. Er is daardoor steeds vaker een overschot aan water of juist een tekort.

De partners in dit deelproject onderzoeken de mogelijkheden om het gewas, in dit geval bomen, plaatsspecifiek te bewateren. Concreet gebeurt dat door een extra permanente bewateringslaag aan te brengen. Tegelijkertijd meten sensoren of, waar en wanneer beregening nodig is. Doel is om de watergift slim te managen en daardoor water- en brandstofgebruik en de factor arbeid terug te dringen. De projectpartners onderzoeken ook mogelijkheden van plaatsspecifieke toepassing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Kansrijke (combinaties van) technologieën worden vervolgens getest in pilots.

REWIN werkt in dit deelproject samen met verschillende telers en loonwerkers, leveranciers van high tech technologie, waterschap Brabantse Delta en agrarische hogeschool HAS.

Meer weten over smart farming en de mogelijkheden om te participeren? Neem contact op met Jonica.

< Terug naar programma Agrofood / Biobased

Neem contact op
Jonica de Bruijn

Programmamanager Agrofood/Biobased

j.debruijn@rewin.nl
06-30987667

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt