Ondernemersvragen over Corona

Wat zijn er voor mogelijkheden voor ondernemers die vragen hebben rond Corona? 


Zie hieronder een handig overzicht, en klik op het item voor meer informatie

Noodpakket voor banen en economie


 Welke regelingen zijn er op dit moment om bedrijven te ondersteunen?

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de economie. Individuele bedrijven kunnen dat nu al merken. 

In de televisietoespraak van minister president Rutte op 16.3.2020 gaf deze nadrukkelijk aan zich bewust te zijn van de extreem moeilijke periode voor bedrijven, met de boodschap dat het kabinet zal doen wat nodig is om hen te steunen.  "We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek."

Op dit moment zijn de volgende regelingen van kracht:

Werktijdverkorting: per 18.3. overgang naar Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van corona konden een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling konden personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Bedrijven komen in aanmerking als ze konden aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben door de maatregelen om het virus te bestrijden.  Maar let op: deze regeling is per 18.3 vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).  

Bijstandverlening ZZP’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen hier starten: ondernemersplein.kvk.nl

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling MKB-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd. Informatie over de Borgstelling MKB-kredieten is hier te vinden. 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Lees hier de informatie over betalingsuitstel. 

N.B. 

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft bekend gemaakt voortdurend te kijken of nieuwe maatregelen nodig zijn. Op verzoek van de Veiligheidsregio’s wordt in Noord-Brabant geïnventariseerd of aanvullende regelingen voor bedrijven nodig zijn. Ondernemers in onze regio die daar vragen over hebben of suggesties willen doen, kunnen deze bespreken en doorgeven aan onze (regionale) organisaties. De telefoonnummers van deze mensen staan onderaan dit bericht. Zij zullen zorgen dat de meldingen terecht komen bij de betrokken wethouders en gedeputeerden en de voorzitters van de Veiligheidsregio.

Aanvullende informatie

Ondernemers kunnen ook bellen met vertegenwoordigers in de regio voor advies, doorgeleiding naar de juiste organisatie of suggesties. Hieronder zijn de nummers te vinden:
.

Onderwerp

Naam organisatie

Contactpersoon

Telefoonnummer

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Marcel Vos

06-11529361

Werktijdverkorting, NOW en WW

UWV

Robert Lexis

06-46634375

Regionale Kapitaalverstrekking

BOM Brabant Ventures

Gert-Jan Vaessen

06-15249860

Algemeen advies Brabant-Zeeland

VNO/NCW Brabant Zeeland

Marjolein van de Berkmortel

013-2050003

Business Development MKB
West-Brabant

REWIN West-Brabant 

Mathijs van Campenhout

06 51 997 675
Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675