Disclaimer

Algemene voorwaarden
Op alle activiteiten van NV REWIN West-Brabant zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda (HR 20051723). Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden.

 

Copyright
Copyright 2003/2004 NV REWIN West-Brabant en copyright 2010 NV REWIN West-Brabant. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van (delen van) de site is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming, tenzij voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Beperkte aansprakelijkheid
NV REWIN West-Brabant houdt deze site zo zorgvuldig mogelijk bij om zo de juiste informatie actueel aan te bieden. Nadrukkelijk dient gesteld te worden dat REWIN echter niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de beschikbaarheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie inclusief eventuele directe, indirecte, speciale en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik.

 

E-mail
De informatie verzonden in e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van REWIN, niet toegestaan. REWIN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. REWIN kan niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.
Indien u een e-mail bericht ontvangt dat niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieen te verwijderen en te vernietigen.